Menu

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Unilever: unilever.privacy@unilever.com 

3. Twoje dane osobowe, tj. imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach marketingowych. Cele marketingowe, w zależności od zakresu zgód, które udzielasz, obejmować mogą działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie Ci treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z Twoimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie, zaproszeń do akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, loterii i konkursów), analizowanie Twoich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania potencjalnie interesujących Cię treści i ofert (profilowanie), zarządzanie przez Unilever Polska sp. z o.o. potencjalnymi możliwościami marketingowymi i sprzedażowymi oraz realizację związanych z tym procedur wewnętrznych, a także w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu, programu lojalnościowego, promocji lub loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń uczestników, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją akcji. 

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO  oraz w ramach prawnie uzasadnionych celów administratora danych osobowych, tj. marketingu bezpośredniego, art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących, 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od zakresu udzielonych przez Ciebie zgód) do uczestniczenia w  działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z Unilever Polska sp. z o.o.

6. Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do podanych danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

e) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO, 

f) oświadczenia o powyższym możesz złożyć w formie pisemnej na adres: unilever.privacy@unilever.com 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów, 

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych są: podmioty z grupy kapitałowej Unilever, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy administratora i podmioty w przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe i badawcze, organizatorzy akcji marketingowych i promocyjnych, loterii i konkursów oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą kiedy osoba, które dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Dane uzyskane przy okazji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, konkursów i loterii mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, zaś dane osobowe laureatów będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, w szczególności sprawozdawczości podatkowej. 

9. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony Twoich danych zgodnie z instrukcjami i politykami grupy Unilever oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności oraz Polityką Plików Cookie.

 

Warunki prawne

Istotna informacja prawna

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą informacją prawną przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej. Niniejsze warunki regulują sposób korzystania ze strony oraz jej zawartość. 

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których linki znajdują się na niniejszej stronie) jest prowadzona przez:

Unilever Polska Sp. z o. o. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 258512 , kapitał zakładowy: 10.000.000,00 PLN, NIP: 521-339-03-41,

z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (zwaną dalej "Unilever")

Niniejsza strona dostępna jest z w różnych krajach świata. W związku z tym, że w każdym z tych krajów obowiązują przepisy prawa, które mogą różnić się względem przepisów prawa obowiązujących w Polsce, osoba korzystająca ze strony wyraża zgodę, ażeby przepisy prawa obowiązującego w Polsce miały zastosowanie do wszystkich spraw mogących wyniknąć lub związanych z korzystaniem oraz zawartością strony, o ile nie zostanie zastrzeżone, że przepisy prawa innego kraju będą miały zastosowanie do poszczególnych części strony. Osoba korzystająca ze strony internetowej, o ile Strony nie ustalą inaczej, wyraża również zgodę na to, że wspomniane sprawy będą rozstrzygane wyłącznie przez polskie sądy.

Umowa związana Warunkami prawnymi

Korzystanie z niniejszej strony oraz wszelkich aplikacji, oprogramowania, danych, produktów oraz innych udostępnionych usług, jak również udział w konkursach oraz losowaniu nagród za pośrednictwem niniejszej strony internetowej prowadzonej przez Unilever (łącznie zwane dalej: „Usługami”) jest przedmiotem postanowień umowy zawartej pomiędzy osobą korzystającą ze strony a Unilever. Poza Warunkami Prawnymi, na wspomnianą umowę składają się również: (i) Polityka Prywatności oraz (ii) Polityka Plików Cookie (łącznie zwane dalej: Politykami Unilever). W wypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy Warunkami Prawnymi oraz innymi  Politykami Unilever, Warunki Prawne mają pierwszeństwo w stosowaniu.

Zastosowanie 

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a informacje dotyczące produktów, usług i promocji mają zastosowanie wyłącznie w Polsce. 

Ze strony Unilever brak jest oświadczeń lub zapewnień, że treść strony jest właściwa, dostępna i odpowiednia dla innych krajów.

Osoby z innych krajów powinny korzystać ze strony Unilever www.unilever.com. 

Prawa autorskie

Prawa autorskie © 2017 Unilever Polska sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, w tym przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Unilever Polska sp. z o.o. oraz spółek należących do Grupy Unilever, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela. Odniesienia do oddziałów lub spółek należących do Grupy Unilever obejmują wszystkich członków Grupy Unilever

Użytkownik strony ma prawo przeglądać niniejszą stronę oraz odtwarzać jej fragmenty poprzez drukowanie, pobieranie na dysk twardy, jak również przekazywanie innym osobom, pod warunkiem, że wspomniane czynności będą dokonywane w celach informacyjnych oraz pod warunkiem, że ww. informacja dotycząca praw autorskich każdorazowo pojawi się w tego typu odtworzeniach. Zakazane jest powielanie jakiejkolwiek części strony w celu sprzedaży lub rozpowszechniania w celach komercyjnych, jak również modyfikowanie ani wykorzystywanie w jakimkolwiek innym opracowaniu lub publikacji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w tym zamieszczanie na jakiejkolwiek innej stronie. Użytkownikowi strony nie zostają przyznane żadne inne uprawnienia poza wyżej wspomnianymi. 

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe prezentowane na tej stronie są własnością lub są używane na podstawie licencji przez Unilever Polska sp. z o.o. i innych członków należących do Grupy Unilever. Dotyczy to bez ograniczeń nazwy i loga Knorr, Knorr Professional, Lipton, Rama, Hellmann’s, Carte d’Or, Alsa, Tortex. Nieuprawnione użycie któregokolwiek znaku towarowego prezentowanego na tej stronie jest surowo zabronione.

Dostępność produktów 

Odniesienie do jakiegokolwiek produktu lub usługi na niniejszej stronie nie stanowi oferty sprzedaży, dostawy tego produktu lub usługi. Konkretne porady dotyczące dostępności oraz przydatności jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi należy sprawdzić przed zakupem.

Zgłoszenia

Zgodnie ze swoją polityką Unilever nie akceptuje żadnych niezamówionych propozycji ulepszeń produktu, nowej koncepcji produktu lub pomysłów marketingowych pochodzących spoza Spółki. Wszelkie niezamówione propozycje lub informacje wysyłane do Unilever, w tym przepisy kulinarne, będą traktowane jako niezastrzeżone oraz jawne i stają się własnością Unilever bez rekompensaty, do wyłącznego użytku według nieograniczonego uznania Unilever.

Zawartość strony

Informacje na tej stronie zostały zawarte w dobrej wierze i służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje te nie powinny być wykorzystywana do innych celów, jak również żadne oświadczenie lub zapewnienie nie zostało złożone przez Unilever co do dokładności lub kompletności treści strony. Żadna z informacji znajdujących się na niniejszej stronie nie stanowi propozycji do inwestowania w członków należących do Grupy Unilever, jak również nie powinna być wykorzystana jako podstawa do jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Ani Unilever Polska sp. z o.o., ani żaden z członków należących do Grupy Unilever, ani ich pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty wynikające z jakiegokolwiek dostępu do lub z korzystania z tej strony lub którejkolwiek strony, do której link znajduje się na niniejszej stronie w tym, bez ograniczeń za każdy utracony zysk, pośrednią, przypadkową lub wynikającą z tego stratę.

Unilever zastrzega sobie prawo do dokonywania w razie potrzeby zmian i poprawek strony, bez konieczności uprzedzania.

Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie

W różnych punktach na całej stronie mogą znajdować się automatyczne linki do innych stron internetowych związanych z konkretnym tematem prezentowanym na niniejszej stronie. Nie oznacza to, że Unilever Polska sp. z o.o. związany jest z którąkolwiek z tych stron internetowych lub ich właścicielami. Mimo, że intencją Spółki jest umożliwienie dostępu do innych stron, Spółka, inni członkowie Grupy Unilever, ani ich pracownicy nie odpowiadają  w żaden sposób za te strony ani za informacje znajdujące się na tych stronach, które nie zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Spółkę lub inni członkowie należący do Grupy Unilever. Jeśli użytkownik strony zauważył, że uzyskał dostęp do innej strony internetowej, może powrócić do niniejszej strony klikając na strzałkę "wstecz" lub klikając we wskazany link: www.unileverfoodsolutions.pl.

 

Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza