Menu

Regulamin promocji

„Przetestuj wybrany produkt marki Knorr Professional”
Unilever Food Solutions

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Przetestuj wybrany produkt marki Knorr Professional”, zwanej dalej "promocją".

1.2. Organizatorem promocji jest Unilever Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000258512, kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 zł, NIP: 521-339-03-41, REGON: 140566233 („Organizator”).

1.3. Promocja trwa od dnia 19.04.2022r. do 30.06.2022r.

1.4. Promocja dotyczy wybranych produktów marki Knorr Professional (Campagna Rustica (sos na bazie pomidorów z warzywami i pieczarkami) Knorr Professional 2kg, Peperonata (pokrojona kolorowa papryka w zalewie pomidorowej) Knorr Professional 2,6kg, Tomato Pronto (sos pomidorowy z kawałkami pomidorów i cebuli) Knorr Professional 2kg), wprowadzonych do obrotu przez Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostępnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwanych dalej "produktami promocyjnymi" lub „produktami”.

1.5. Strona internetowa promocji – Przetestuj produkty UFS | Koncepcja włoska (unileverfoodsolutions.pl), na której znajduje się formularz rejestracyjny.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzi działalność gospodarczą w dowolnej formie w postaci wybranego punktu gastronomicznego lub jest pracownikiem / osobą świadczącą usługi na podstawie umów prawa cywilnego w tym punkcie na stanowisku: szefa kuchni, kucharza lub specjalisty ds. zakupów, zamieszkałą na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej uczestnikiem.Przez wybrane punkty należy rozumieć: restauracje, hotele, placówki żywienia zbiorowego oraz podmioty świadczące usługi cateringowe.

2.2. Osoba zgłaszająca udział w promocji może uczestniczyć w promocji we własnym imieniu lub właściciela punktu restauracyjnego, za jego zgodą i odpowiednim upoważnieniem. Przystąpienie do promocji jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu takiego upoważnienia.

2.3. Z programu wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w innym zakresie, niż wskazany w punkcie 2.1. powyżej. Ponadto, uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy, pracownicy tymczasowi luby współpracownicy Unilever Polska Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Unilever Poland Services Sp. z o.o., Unilever BCS Polska sp. z o.o. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

2.4. Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji opisane w niniejszym regulaminie.

 

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

 

3.1. W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
- dokonać prawidłowego zgłoszenia na Stronie internetowej promocji : Przetestuj produkty UFS | Koncepcja włoska (unileverfoodsolutions.pl) w okresie trwania promocji, zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.2 regulaminu;

- Spełniać warunki niniejszego Regulaminu.

3.2. Zgłoszenie, pod rygorem odmowy wzięcia udziału w promocji, powinno zawierać łącznie następujące elementy i informacje:

-  imię i nazwisko uczestnika,

- nr tel. kontaktowego uczestnika,

- adres poczty elektronicznej uczestnika (e-mail),

- nazwę, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, z którą związany jest Uczestnik

- rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej , z którą związany jest Uczestnik

- Kod pocztowy firmy, z którą związany jest Uczestnik

- akcept regulaminu promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w (02-305) Warszawie, al. Jerozolimskie 134, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji „Przetestuj wybrany produkt marki Knorr Professional” Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.”.

Dobrowolne dane i oświadczenia uczestnika promocji (fakultatywne – bez wpływu na udział w promocji w przypadku ich podania lub nie podania przez uczestnika):

-         adres e-mail i numer telefonu uczestnika w celu przesyłania informacji handlowych i marketinowych,

-         zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika promocji:

—      „Tak, chcę otrzymywać oferty i wiadomości od Unilever sp. z o.o. za pomocą wiadomości e-mail i drogą telefoniczną oraz na otrzymywanie spersonalizowanej do zainteresowań i preferencji reklamy internetowej (Informacje o Prywatności i Informacje o plikach cookie).”.

3.3. W momencie przyjęcia przez system organizatora prawidłowego zgłoszenia (wypełnienie formularz zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji), uczestnik dokonujący zgłoszenia otrzyma komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia, poprzez wyświetlenie informacji na stronie internetowej promocji.

3.4. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych danych i elementów opisanych w pkt. 3.2. a także zawierające dane nieprawdziwe, wysłane po terminie wskazanym w pkt. 3.1., niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji.

3.5. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia i otrzymać jeden warsztat, objęty promocją. W przypadku dokonania kilkukrotnego zgłoszenia do promocji przez tego samego Uczestnika, Organizator bierze pod uwagę wyłącznie pierwsze zgłoszenie według kolejności jego dodania.

3.6. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji.

3.7. Organizator dokonywać będzie weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności i kompletności. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem i weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu.

3.8 W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika regulaminu promocji,  lub wpływania przez uczestnika na wynik promocji w sposób nieprzewidziany w regulaminie, organizator ma prawo usunąć zgłoszenie takiej osoby lub wykluczyć danego uczestnika z promocji i pozbawić go prawa do uczestnictwa w warsztacie.  

3.9. Uczestnika, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego. Informacje podawane przez Uczestnika w związku z udziałem w Promocji powinny być autentyczne, zgodne ze stanem faktycznym oraz niewprowadzające w błąd.

 

4. PRZEPROWADZANIE WARSZTATÓW Z PROMOCYJNYM PRODUKTEM

 

4.1. W celu wyłonienia uczestnika, dla którego zostaną przeprowadzone warsztaty, Organizator powołał „Komisję” Promocyjną  składającą się z 3 osób. Komisja Promocyjna  w sposób swobodny wybierze Uczestnika warsztatów kierując się własnym uznaniem

4.2. Udział w promocji polega na uczestnictwie w warsztacie kulinarnym  przeprowadzonym przez Przedstawiciela Organizatora w lokalu gastronomicznym związanym z uczestnikiem Promocji, podczas którego nastąpi gotowanie z użyciem Produktów biorących udział w Promocji._.

4.3.  Termin warsztatu każdorazowo będzie uzgadniany przez Uczestnika i Przedstawiciela firmy Unilever Polska sp. z o.o.drogą telefoniczną, mailową lub osobiście. Warsztat będzie trwał nie dłużej niż jedna godzina

4.4. Uczestnik zostanie poinformowany o warsztacie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście przez Przedstawiciela firmy Unilever Polska sp. z o.o.

4.6. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody w niniejszej promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność organizacji warsztatu z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

4.8. Rodzaj dania wybiera Uczestnik. Zakup składników do przygotowania dania leży po stronie Uczestnika i koszt z tym związany ponosi sam Uczestnik.

 

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 

5.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o możliwości udziału w warsztacie będzie Komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą promocją.

5.2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez organizatora.

5.3. Komisja podejmując decyzję, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

5.4. Decyzje komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u organizatora i/lub postępowaniu sądowym.

 

6. REKLAMACJE

 

6.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników w czasie trwania promocji i po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora).

6.2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać:

- imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,

- dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

6.3. Reklamacje rozpatruje organizator.

6.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 5 dni robocze od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później jednak niż do dnia 31 czerwca 2022 r. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

6.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

7. DANE OSOBOWE

 

7.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby biorące udział w promocji jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) pod adresem: Al. Jerozolimskie 134. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z promocją, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem warsztatów

7.2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe uczestników podane w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię i nazwisko uczestnika, adres przeprowadzenia warsztatów, adres poczty elektronicznej uczestnika, numer telefonu komórkowego uczestnika, nazwa i kod pocztowy firmy, z którą związany jest uczestnik oraz rodzaj wykonywanej działalności.

7.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w promocji. Osobom biorącym udział w promocji udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo żądania udzielenia informacji, co do przysługujących im praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

7.4. Wszystkie dane osobowe osób biorących udział w promocji są wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych i tylko w celu związanym z przeprowadzeniem promocji.

7.5. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: privacy.pl@unilever.com.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Wszelkie informacje o promocji będą zamieszczone na stronie internetowej promocji, a także udzielane uczestnikom pod numerem telefonu: 800 66 11 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora danego uczestnika).

8.2. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

8.3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).

8.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

O R G A N I Z A T O R

 

 

Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza