Menu

REGULAMIN KONKURSU
„Menu Przyszłości - Klasyka Nowocześnie”

SŁOWNIK POJĘĆ  

Zgłoszenia do Konkursu - Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu od dnia 02.01.2024 r. do dnia 08.01.2024 r. do godziny 23:59 poprzez wypełnienie formularza, o którym mowa w § 3 ust. 1.

Konkurs - wydarzenie promocyjno-reklamowe w formie Konkursu pod nazwą „Menu Przyszłości - Klasyka Nowocześnie” realizowane przez Organizatora, na zasadach wynikających z Regulaminu Konkursu.

Zwycięzca - osoba, której zgłoszenie w Konkursie zostanie nagrodzone.

Nagrody – 1 nagroda główna: szkolenie kulinarne przeprowadzone przez Szefa Kuchni Unilever Food Solutions Polska w lokalu, w którym pracuje Zwycięzca  (1 - łączna liczba nagród głównych) - nagroda główna o łącznej wartości 2000,00 PLN brutto; 2 nagrody II stopnia: zestaw noży 9-elementowy (2 - łączna liczba nagród II stopnia) dla 2 Zwycięzców, każda nagroda II stopnia o wartości 330,00 PLN brutto; oraz dodatkowa nagroda pieniężna do każdej nagrody głównej i nagrody II stopnia w wysokości 11,11% wartości nagrody, przy czym kwota ta zostanie przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wydanych Zwycięzcom.

Organizator -

- Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258512, NIP: 521-339-03-41.

Post Konkursowy - post publikowany w serwisie społecznościowym Facebook, na grupie pn. „Gastronomia Razem”, który dostępny jest pod adresem internetowym https://www.facebook.com/groups/gastronomiarazem , zawierający opis zasad uczestnictwa w Konkursie oraz odesłanie do formularza umożliwiającego Zgłoszenie do Konkursu oraz Regulaminu.

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady Konkursu dostępny na stronie internetowej https://www.unileverfoodsolutions.pl/konkurs-gr-menu-przyszlosci-klasyka-nowoczesnie/regulamin.html oraz w siedzibie Organizatora.

Uczestnik - osoba biorąca udział w Konkursie po uprzednim spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie konkursowym, w szczególności łącznie spełniająca wymagania w zakresie wynikającym z § 2 Regulaminu.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs ma na celu promocję i rozpowszechnienie publikacji Menu Przyszłości 2023 wydanego przez Organizatora.
 2. Niniejszego Konkursu nie należy traktować jako jakiejkolwiek gry hazardowej w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.), w szczególności gry losowej, zakładu wzajemnego ani jakiegokolwiek innego rodzaju gry w rozumieniu przytoczonej ustawy.  
 3. Konkurs przeprowadzany jest na zasadach wynikających z Regulaminu, z którego treścią Uczestnik powinien się zaznajomić przed przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację treści Regulaminu.  
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Organizatora za pośrednictwem grupy Gastronomia Razem w serwisie społecznościowym Facebook, adres: https://www.facebook.com/groups/gastronomiarazem.
 5. Nazwa „Facebook” jest  znakiem towarowym zastrzeżonym przez spółkę Facebook Inc. będącą właścicielem serwisu Facebook.
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani związany z serwisem Facebook. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność w związku z realizacją Konkursu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą skierować swoje roszczenia do Organizatora jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.
 7. Wyłanianie Zwycięzców odbywa się na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu. 
 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nią związanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która
  1) ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz wskaże adres dostarczenia ewentualnej nagrody na terytorium Polski,
  2) ma ukończone 18 lat, 
  3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
  4) wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu i w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w tym organizacji i wydania Nagród; 
  5) zaakceptowała Regulamin Konkursu i wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień w pełni;
  6) posiada aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook,
  7) jest zawodowo związana z profesjonalną gastronomią;
  8) posiada zgodę na udział w Konkursie swojego pracodawcy / właściciela restauracji

 2. Czynności dokonywane w ramach Uczestnictwa w Konkursie nie mogą mieć charakteru bezprawnego, nie mogą zawierać treści naruszających dobra osobiste Organizatora lub innych osób trzecich, w szczególności treści rasistowskich, obrażających innego Uczestnika, wulgarnych, obrażających religię, odnoszących się do przekonań politycznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego bez względu na formę ich przekazu.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestników, których treści będą bezprawne, w szczególności zawierające treści wskazane w ustępie poprzednim.
 4. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Uczestnikiem może być osoba fizyczna działająca jako konsument, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, której uczestnictwo w konkursie nie ma związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

§ 3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga spełnienia warunków wskazanych w § 2 oraz następuje poprzez wypełnienie formularza wskazanego w Poście Konkursowym na stronie www Organizatora https://www.unileverfoodsolutions.pl/konkurs-gr-menu-przyszlosci-klasyka-nowoczesnie.html. Uczestnik musi odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu:
      a) Jakie danie z menu lokalu, w którym pracujesz, najbardziej nawiązuje do trendu Klasyka nowocześnie? (pytanie otwarte)
      b) Dlaczego akurat to danie wybrałeś / wybrałaś? (pytanie otwarte);
  oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie.
 2. Zgłoszenia należy dokonać w języku polskim, jego treść nie może być aktualizowana w trakcie przyjmowania Zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie. 

§ 4. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przekazanie 1 nagrody głównej: szkolenia kulinarnego przeprowadzonego przez Szefa Kuchni Unilever Food Solutions Polska w lokalu, w którym pracuje Zwycięzca w tematyce i terminie ustalonym wspólnie przez Zwycięzcę i Organizatora  (1 - łączna liczba nagród głównych) - nagroda główna o łącznej wartości 2000,00 PLN brutto; 2 nagrody II stopnia: zestaw noży 9-elementowy (2 - łączna liczba nagród II stopnia) dla 2 Zwycięzców, każda nagroda II stopnia o wartości 330,00 PLN brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna do każdej nagrody głównej i nagrody II stopnia w wysokości 11,11% wartości nagrody, przy czym kwota ta zostanie przeznaczona na zapłatę przez Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród wydanych Zwycięzcom.
 2. Zwycięzca nie jest uprawniony do zamiany Nagrody na świadczenie pieniężne odpowiadające wartości Nagrody lub inną rzecz odpowiadającą wartości Nagrody.  
 3. Każda wydawana Nagroda zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 
 4. Zwycięzcy zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody, która zostanie pobrana i odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego Urzędu Skarbowego na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 02.01.2024 r. do dnia 08.01.2024 r. do godziny 23:59.
 2. Zwycięzcy wyłaniani będą ze zgłoszeń przesłanych przez Uczestników zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu.  
 3. W Konkursie wyłonionych zostanie 3 Zwycięzców – autorów najciekawszych odpowiedzi, najlepiej nawiązujących do trendu Klasyka Nowocześnie z Menu Przyszłości 2023. Zwycięzcy wyłaniani będą spośród łącznej puli Zgłoszeń do Konkursu po zakończeniu Konkursu.
 4. Uczestnicy wyłaniani będą przez komisję konkursową ustaloną przez Organizatora, której zadaniem będzie ustalenie listy dokonanych Zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie i wskazanie Uczestników, którzy zostali wybrani na Zwycięzców. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu.
 5. Zwycięzcy wyłonieni będą nie później niż w dniu 22.01.2024 r.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym zgodnie z ustępem poprzedzającym poszczególni Zwycięzcy zostaną wyłonieni, przez poinformowanie Zwycięzcy w formie wiadomości prywatnej wysłanej na skrzynkę pocztową, z której dokonał Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. W odpowiedzi Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania w ciągu 7 dni poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres na terytorium Polski tj.: ulica, miasto, kod pocztowy, nr telefonu) oraz wskazania właściwego urzędu skarbowego. Organizator poinformuje Laureata o konieczności przesłania dodatkowych danych, o ile zajdzie taka konieczność. Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim jest warunkiem koniecznym wydania Nagród.
 7. Ogłoszenie o wyborze Zwycięzców nastąpi również poprzez publikację imienia i pierwszej litery nazwiska każdego z wybranych Zwycięzców, na grupie Gastronomia Razem w serwisie Facebook.
 8. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie do 25.02.2024 r. po skompletowaniu danych do wysyłki do wszystkich Zwycięzców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, a także nieprawidłowe dane wysyłkowe i w związku z tym niemożliwość dostarczenia Nagród. Nagroda w postaci szkolenia będzie ustalana indywidualnie, w zależności od regionu i dostępności Szefa Kuchni oraz Zwycięzcy (ustalenia rozpoczną się nie później niż 12.02.2024, a szkolenie będzie zrealizowanie nie później niż do 31.03.2024)
 9. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź takie, co do których Zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

§ 6. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW I ZWYCIĘZCÓW

 1. Organizator uprawniony jest do weryfikacji Uczestników bądź Zwycięzców pod kątem przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu. W szczególności uprawniony jest do żądania złożenia przez Uczestnika dodatkowych oświadczeń lub innych dokumentów w zakresie wymagań wskazanych w Regulaminie (np. oświadczenie o pełnoletności). 
 2. Dokonywanie weryfikacji w stosunku do Uczestnika odbywa się w szczególności w razie chęci uzyskania przez Organizatora lub Podmiot Zlecający oświadczeń, o których mowa w ust. 1 lub w razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości w stosunku do danego Uczestnika lub Zwycięzcy, które uzasadniają podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie powstałych wątpliwości.  
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Zwycięzcę w korespondencji z Organizatorem.  
 4. Niespełnienie przez Uczestnika lub Zwycięzcę żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej bądź innych wymogów wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa powoduje wykluczenie Uczestnika lub Zwycięzcy oraz utratę prawa do nagrody.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE DO ZADANIA KONKURSOWEGO

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z utworów powstałych w związku z jej wykonaniem. Licencja, o której mowa w niniejszym § zostaje udzielona na okres 5 lat, a po upływie tego okresu na czas nieoznaczony (nie krótszy niż pięć lat), z możliwością jej wypowiedzenia po upływie okresu 5 lat na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. 
 2. Organizator nabywa prawo do korzystania z utworu powstałego w związku z realizacją zadania w zakresie związanym niniejszym Konkursem.
 3. Uczestnik oświadcza, że utwór będzie utworem w pełni samoistnym, nie stanowiącym opracowania utworu osoby trzeciej, oraz że korzystanie nim przez Organizatora i ich następców prawnych w zakresie przedmiotowym, terytorialnym i czasowym, określonym w ustępach poprzednich tego § nie narusza praw własności intelektualnej i dóbr osób trzecich.  
 4. Uczestnik w szczególności zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń złożonych przez osoby trzecie. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w związku z jego zawinionym działaniem.   

§ 8. REKLAMACJE

 1. Uczestnicy mają prawo wnoszenia reklamacji w zakresie odnoszącym się do Konkursu, która powinna zawierać, imię i nazwisko reklamującego Uczestnika, numer telefonu oraz opis okoliczności objętych reklamacją wraz ze wskazaniem żądania. Reklamacje mogą być wnoszone nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że w razie konieczności ponownego wyłonienia Zwycięzcy termin na złożenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jego wyłonienia. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. 
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, przesyłając pismo na adres Organizatora, z dopiskiem „Menu Przyszłości - Klasyka Nowocześnie”
 3. Organizator dokona rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator informuje Uczestnika w formie, w jakiej ten wniósł reklamację. W razie wniesienia reklamacji w formie pisemnej, ale przy jednoczesnym wskazaniu korespondencyjnego adresu mailowego przez Uczestnika, rozstrzygnięcie takiej reklamacji pisemnej nastąpi w formie wiadomości mailowej wysłanej przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestnika.  
 4. Skorzystanie ze ścieżki reklamacyjnej opisanej w tym § stanowi przejaw polubownego załatwienia sprawy. Uczestnik lub Zwycięzca uprawniony jest do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych bez konieczności wykorzystania ścieżki reklamacyjnej.  

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona za pośrednictwem serwisu internetowego www.przepisy.pl oraz w siedzibie Organizatora.   
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie, w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani Instagram ani nie jest z nimi związany. Organizator jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za organizację Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności serwisu Facebook mogącej wynikać z organizacji Konkursu. Serwis Facebook i Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu.
 4. W razie braku dostępności serwisu społecznościowego, na którym organizowany jest Konkurs, Organizator ma prawo do wydłużenia lub całościowego/częściowego przeniesienia Konkursu o czas odpowiadający niedostępności serwisu społecznościowego z zaokrągleniem do pełnego dnia. 
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu, tj. 02.01.2024 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Konkursie: 
  1) Administratorem danych osobowych Uczestników i/lub Zwycięzców przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu przez jest Organizator, tj. Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258512, NIP: 521-339-03-41, który powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników lub Zwycięzców na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej również RODO) oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Z Administratorami można skontaktować w następujący sposób:
  Z Organizatorem:
  1)  pocztowo - wysyłając pismo w swojej sprawie na adres Organizatora, Unilever Polska Sp. z o.o. Unilever Food Solutions ul. Bałtycka 43, 61-017 Poznań, z dopiskiem „Konkurs „Menu Przyszłości - Klasyka Nowocześnie”
  2)      mailowo: privacy.pl@unilever.com.
 4. Unilever przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1) organizacji Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2) obsługi zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
  3) weryfikacji prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4) wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagrody Laureatom (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  
  5) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania Uczestnika i/lub Laureata (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
  6) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników i/lub Zwycięzców (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. Organizator przetwarza dane w celu wykonania ciążących obowiązków rachunkowo-podatkowych w związku z organizacją Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i/lub Zwycięzcy (oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub odebrania Nagrody – ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do Konkursu i/lub odebranie Nagrody.
 7. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców przetwarzane będą przez Organizatora do czasu zakończenia Konkursu lub odwołania zgody na ich przetwarzanie przez Uczestnika oraz do czasu utraty/przedawnienia ewentualnych roszczeń (2 lata liczone od końca roku, w którym wydano Nagrodę w przypadku Zwycięzców; 2 lata liczone od końca roku, w którym zgodnie z Regulaminem przypadał termin wydania Nagród - w przypadku Uczestników).  
 8. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą przez Organizatora do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (5 lat liczonych od końca roku, w którym wydano Nagrodę).
 9. Odbiorcami danych Uczestników mogą być dostawcy rozwiązań informatycznych umożliwiających przeprowadzenie Konkursu oraz podmioty świadczące usług prawne i księgowe. Dane osobowe Zwycięzców mogą być także udostępniane podmiotom świadczącym usługi przewozu towarów.  
 10. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Uczestnicy i Zwycięzcy mają prawo do odwołania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych z uwagi na szczególną sytuację (w zakresie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z wybranym Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 3 powyżej.  
 13. Uczestnik oraz Zwycięzca mogą także wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza