Menu

REGULAMIN PROGRAMU

„PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA PLATFORMY ZAMÓWIENIOWEJ UFS”
dotyczącego nagród otrzymywanych w związku z promocją produktów
„Unilever Food Solutions”
(dalej: „Regulamin”)

1.         DEFINICJE

Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

1.1.        Program – program lojalnościowy o nazwie „Program Lojalnościowy dla platformy zamówieniowej UFS”, mający na celu zwiększenie poziomu zamówień Produktów przez Platformę zamówieniową UFS; rozpoczyna się 01.08.2018 r. i trwa przez czas nieokreślony – do odwołania przez Organizatora.

1.2.        Produkty – produkty marki „Unilever Food Solutions”, oferowane przez Unilever za pośrednictwem Platformy zamówieniowej UFS.

1.3.        Platforma zamówieniowa UFS – internetowa platforma do składania zamówień dostępna pod adresem www.unileverfoodsolutions.pl, za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie. Dostęp do Platformy zamówieniowej UFS chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego użytkownika (w tym Uczestnika). Za pośrednictwem konta w Platformie zamówieniowej UFS Uczestnik ma dostęp do aktualnej listy nagród wraz z ich wartością punktową, stanu Konta Punktowego oraz zasad Programu. Platforma zamówieniowa UFS pozwala również na złożenie zamówienia na nagrody.

1.4.        Unilever – Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

1.5.        Organizator – Smart Loyalty Platform Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Budzyńska 20, 60-419 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384524, NIP 781-18-65-223, REGON 301729633.

1.6.        Uczestnik – osoba fizyczna, która w imieniu własnym albo w imieniu swojego pracodawcy (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) zamawia Produkty przez Platformę zamówieniową UFS w celu ich dalszego przetworzenia w związku z działalnością gospodarczą, polegającą na działalności gastronomicznej; nie może być Uczestnikiem osoba, która w imieniu własnym albo w imieniu swojego pracodawcy (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia) zamawia Produkty w celu ich redystrybuowania w postaci nieprzetworzonej. Uczestnikiem nie może być konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.7.        Punkty – punkty premiowe otrzymywane zgodnie z Regulaminem przez Uczestnika za dostawy Produktów do ich nabywcy, które zostały zrealizowane w wyniku zamówienia złożonego przez Uczestnika za pośrednictwem Platformy zamówieniowej UFS.

1.8.        Konto Punktowe – informacja  mówiąca o liczbie Punktów posiadanych przez Uczestnika w ramach Programu.

2.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.        Program organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczyna się 1 sierpnia 2018r. i trwa przez czas nieokreślony – do odwołania przez Organizatora.

2.2.        Celem Programu jest zwiększenie ilościowe i jakościowe zamówień Produktów składanych za pośrednictwem Platformy zamówieniowej UFS poprzez motywowanie Uczestników do dokonywania większych zamówień na Produkty przez Platformę zamówieniową UFS.

2.3.        Uczestnikiem Programu może być, po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 3 Regulaminu, osoba fizyczna, która składa zamówienia na Produkty przez Platformę zamówieniową UFS w tym celu, aby Produkty te zostały dalej przetworzone w związku z działalnością gospodarczą polegającą na działalności gastronomicznej.

2.4.        Osoba fizyczna, która składa zamówienia na Produkty przez Platformę zamówieniową UFS (i w związku z tym jest Uczestnikiem) może czynić to:

2.4.1.       we własnym imieniu (czyli na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej) – wówczas określana będzie dalej w Regulaminie jako „Przedsiębiorca”, albo

2.4.2.       w imieniu innego podmiotu jako jego pracownik (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), w ramach zadań wykonywanych w związku ze swoim zatrudnieniem – wówczas określana będzie dalej w Regulaminie jako „Pracownik”.

2.5.        Pracownik może brać udział w Programie niezależnie od podstawy swojego zatrudnienia, a więc również wówczas, gdy świadczy na rzecz swojego pracodawcy usługi na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, w tym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2.6.        Nie może być Uczestnikiem Przedsiębiorca, który redystrybuuje Produkty w postaci nieprzetworzonej ani Pracownik takiego Przedsiębiorcy.

2.7.        Uczestnik nie może brać udziału w innym programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora dla Unilever.

3.         WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

3.1.        Zgłoszenie uczestnictwa w Programie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia podczas rejestracji (zakładania konta) w Platformie zamówieniowej UFS lub w panelu użytkownika Platformy zamówieniowej UFS.

3.2.        Przy zgłaszaniu udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest podać w jakim charakterze bierze udział w Programie (Przedsiębiorca czy Pracownik). W każdym przypadku Uczestnik przy zgłaszaniu udziału w Programie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje. Jeśli Uczestnik jest Pracownikiem, to przy zgłaszaniu udziału w Programie zobowiązany jest złożyć również oświadczenie, że pracodawca wyraził zgodę na jego udział w Programie.

3.3.        W przypadku, gdy Pracownik utraci uprawnienie do składania zamówień na Produkty w imieniu swojego pracodawcy (np. w wyniku ustania zatrudnienia), powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o takiej okoliczności.

3.4.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak upoważnienia Pracownika do składania zamówień na Produkty i udziału w Programie oraz skutki z tym związane.

3.5.        W Programie udział może wziąć tylko jeden Uczestnik związany z danym nabywcą produktów – sam Przedsiębiorca albo jego Pracownik.

 

4.         ZASADY PUNKTACJI

4.1.        Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień na Produkty przez Platformę zamówieniową UFS.

4.2.        Za każdy Produkt zamówiony przez Platformę zamówieniową UFS i dostarczony do jego nabywcy Uczestnik otrzyma liczbę Punktów przypisaną do tego Produktu i przedstawioną obok niego w platformie zamówieniowej UFS.

4.3.        Zamówienia składane przez Uczestników, za pośrednictwem Platformy zamówieniowej UFS, realizowane są przez podmioty współpracujące z Unilever, prowadzące hurtową dystrybucję Produktów (hurtownie). Warunkiem naliczenia Punktów Uczestnikom jest otrzymanie przez Unilever danych sprzedażowych z hurtowni realizującej zamówienie w formie wymaganej przez Unilever (nakładki). Unilever przesyła Organizatorowi informacje o uzyskanych przez Uczestników za dany tydzień Punktach. Na tej podstawie Organizator prowadzi Konta Punktowe Uczestników. Liczba Punktów uzyskanych za zamówienie Produktu zostanie zweryfikowana przez Organizatora w ciągu nie więcej niż dwóch tygodni od momentu otrzymania od Unilever informacji o uzyskanych przez Uczestników Punktach. Do czasu zweryfikowania ww. liczby Punktów zamówienia Uczestników na nagrody nie będą realizowane. Weryfikacja liczby Punktów uzyskanych przez Uczestników za złożone zamówienia na Produkty polega na potwierdzeniu otrzymanych z hurtowni informacji o zrealizowanych zamówieniach z zamówieniami złożonymi przez Uczestników przez Platformę zamówieniową UFS.

4.4.        W przypadku, gdy zamówienie Produktów przez Platformę zamówieniową UFS zostanie wycofane lub nie zostanie albo  nie będzie mogło zostać zrealizowane, bez względu na przyczynę, Punkty nie zostaną za nie przyznane. W przypadku, gdyby Punkty za takie zamówienie zostały już przyznane, tracą swoją ważność i nie mogą stanowić podstawy do zamówienia nagrody.

4.5.        Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie zamówieniowej UFS sprawdzić swoje Konto Punktowe, uzyskać dostęp do katalogu nagród oraz może złożyć zamówienie na nagrodę.

4.6.        Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie nagrody.

4.7.        Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do zamówienia nagrody od momentu rezygnacji z udziału w Programie lub zaprzestania pracy przez Pracownika w podmiocie nabywającym Produkty. W przypadku rejestracji w nowym podmiocie konto dla Uczestnika tworzone jest na nowo i Uczestnik otrzymuje nowe Punkty. Punkty z poprzedniego konta nie łączą się z Punktami z nowego konta.

4.8.        Organizator może organizować specjalne akcje oraz szkolenia premiowane extra (dodatkowymi) Punktami. O zasadach takich akcji specjalnych oraz szkoleń Uczestnicy będą powiadamiani  przez Platformę zamówieniową UFS.

5.         ZAMAWIANIE I ODBIÓR NAGRÓD

5.1.        Zebranie odpowiedniej liczby Punktów upoważnia do zamówienia nagrody. Nagrody mają wartość wyrażoną w Punktach.

5.2.        Organizator nie ustanawia ograniczeń, co do łącznej ilości lub wartości nagród, które Uczestnik może zamówić w granicach otrzymanych przez niego Punktów.

5.3.        Obowiązująca i aktualna lista nagród z przypisaną im wartością punktową znajduje się w Platformie zamówieniowej UFS. W czasie trwania Programu nagrody mogą być przez Organizatora wycofywane i wymieniane na nowe, jak również może zmieniać się ich wartość punktowa. Wszelkie zmiany w ww. zakresie będą publikowane na Platformie zamówieniowej UFS i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Zmiany nie obejmują nagród już zamówionych przez Uczestników.

5.4.        Nie ma możliwości cesji uzyskanych Punktów na osoby trzecie.

5.5.        Stan Kont Punktowych poszczególnych Uczestników jest umniejszany o wartość punktową zamówionych przez nich nagród.

5.6.        Przez złożeniem zamówienia pierwszej nagrody w ramach Programu Pracownicy zobowiązani są podać Organizatorowi informację, czy prowadzą działalność gospodarczą czy też nie. Jeśli nie prowadzą działalności  gospodarczej, są zobowiązani podać Organizatorowi następujące dane osobowe: PESEL, adres zamieszkania oraz adres urzędu skarbowego właściwego ws. rozliczeń podatkowych. Dane te są niezbędne dla wystawienia Pracownikom dokumentów związanych z rozliczeniem podatku PIT od nagród uzyskanych w Programie (por. pkt 7.15. Regulaminu).

5.7.        Nagroda zostanie wydana (dostarczona) Uczestnikowi w ciągu 5 tygodni od daty pozytywnego zweryfikowania Punktów przyznanych uczestnikowi wymaganych do złożenia zamówienia.  W sytuacjach wyjątkowych, w przypadkach, gdy Organizator nie ma wpływu na datę dostawy, o terminie realizacji Uczestnik będzie informowany indywidualnie w formie dodatkowej korespondencji przez e-mail, sms lub telefonicznie.

5.8.        Wskazane w Katalogu Nagród nagrody mogą być zastępowane przez Organizatora, wedle jego wyboru, innymi nagrodami o zbliżonych parametrach technicznych.

5.9.        W przypadku zamówienia przez Uczestnika nagrody, której nakład został wyczerpany, zostanie on poproszony o wybór innej nagrody.

5.10.    Nagrody dostarczane są na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika na potrzeby dostawy Produktów zamawianych przez Platformę zamówieniową UFS. W przypadku dwukrotnego bezskutecznego awizo, gdy nagroda nie zostanie odebrana lub nieprawidłowy adres uniemożliwia jej skuteczne dostarczenie, wraca ona do Organizatora. W takim przypadku kolejna wysyłka następuje po uzgodnieniu z Uczestnikiem i na jego koszt. Jeśli Uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki, Punkty nie wracają na jego Konto Punktowe.

5.11.    Uczestnik nie ma możliwości zmiany zamówionej nagrody po przyjęciu jej zamówienia do realizacji oraz nie ma prawa oddania dostarczonej nagrody, jeśli jest ona zgodna z zamówieniem.

5.12.    Dostawcą nagród będzie firma kurierska. Uczestnik przy odbiorze zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera stanu przesyłki. W przypadku dostarczenia przesyłki w stanie naruszonym nie należy jej odbierać i w obecności kuriera sporządzić w 2 egzemplarzach protokół szkody, którego 1 egzemplarz należy w ciągu 24 godzin przesłać do Organizatora na adres mailowy kontakt@smartplatform.pl.

5.13.    Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego.

5.14.    Organizator ma prawo zweryfikować czy nabywca zamówionych Produktów nie zalega w płatnościach za te Produkty. W przypadku, gdyby w wyniku ww. weryfikacji zostały stwierdzone zaległości w płatnościach, Organizator może wstrzymać się z wydaniem nagród danemu Uczestnikowi do czasu uregulowania zaległych płatności.

5.15.    Nagrody zamawiane przez Uczestników są wydawane nieodpłatnie.

5.16.    Organizator wydaje Uczestnikom nagrody bez potrącenia podatków. Uczestnik dokonuje rozliczenia podatkowego z uzyskanych świadczeń samodzielnie i na zasadach ogólnych, w szczegółowym trybie zależnym od tego, w jakiej roli występuje w Programie.

5.17.    Uczestnikom, którzy biorą udział w Programie w związku z prowadzoną własną działalnością gospodarczą (Przedsiębiorcom oraz Pracownikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą i podali stosowną informację Organizatorowi zgodnie z pkt 5.6. Regulaminu), zostanie udostępnione potwierdzenie zdobycia nagród w Programie w danym roku kalendarzowym wraz z określeniem ich wartości. Potwierdzenie to zostanie udostępnione na Platformie zamówieniowej UFS nie później niż 31 stycznia roku następującego po roku, w którym Uczestnik otrzymał nagrodę. Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie zestawień dostępnych na platformie zamówieniowej UFS, powinni dokonać we własnym zakresie rozliczenia otrzymanych w Programie nagród w ramach przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

5.18.    Pracownicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i którzy uzyskali nagrody w ramach Promocji, otrzymają od Organizatora informację podatkową PIT-8C uwzględniającą wartość wszystkich otrzymanych od Organizatora świadczeń (nagród) w danym roku kalendarzowym. Informacja PIT-8C zostanie wystawiona na podstawie informacji podanych przez takiego Uczestnika zgodnie z pkt 5.6. Regulaminu i przesłana do takiego Uczestnika oraz do właściwego dla niego urzędu skarbowego najpóźniej do końca lutego kolejnego roku kalendarzowego, chyba że przepisy prawa przewidują termin wcześniejszy. Pracownik powinien na podstawie otrzymanej informacji podatkowej PIT-8C dokonać rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu za dany rok, w którym świadczenia powinny zostać wykazane, jako dochód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

6.         REKLAMACJE

6.1.        Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: Smart Loyalty Platform Sp. z o.o. Sp. k., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Reklamacja – „Program Lojalnościowy dla sklepu UFS”” w terminie 14 (czternastu) dni od ujawnienia podstawy reklamacji, a tak czy inaczej nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Programu, pod rygorem utraty prawa do podnoszenia roszczeń z tego tytułu. Reklamacja powinna zawierać opis i wskazanie przyczyn reklamacji oraz dane Uczestnika.

6.2.        Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ich dostarczenia Organizatorowi.

6.3.        Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostaje powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji listem poleconym na adres, z którego została nadana reklamacja.

7.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.        W ramach Programu i na potrzeby jego obsługi, Organizator prowadzi informację mailową i telefoniczną, które są dostępne pod następującymi danymi kontaktowymi:

7.1.1.       telefon: 801 334 443 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora; infolinia dostępna w dni robocze od 9:00 do 17:00).

7.2.        Administratorem danych osobowych Uczestników jest Unilever Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia Programu, w tym wydania nagród oraz wystawienia odpowiednich dokumentów podatkowych. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Programu znajduje się w Załączniku do Regulaminu.

7.3.        Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze Organizatora przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań, w dni robocze od godz. 9:00 do 17:00 oraz  na Platformie zamówieniowej UFS.

7.4.           Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony na materiałach promocyjnych może różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.

7.5.        Regulamin jest jedynym źródłem zasad uczestnictwa w Programie oraz zasad przyznawania nagród i nie są dopuszczalne inne ustalenia w tym zakresie za wyjątkiem sytuacji zmiany Regulaminu.

7.6.        Uczestnicy mogą w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie do Organizatora rezygnacji z uczestnictwa za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail wskazany w pkt 7.1. Regulaminu.

7.7.        Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu. Organizator nie będzie przyznawał Punktów rozpoczynając od miesiąca, w którym podjął decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Programuj. W razie wykluczenia Uczestnika z Programu Organizator ma ponadto prawo anulować wszystkie niewykorzystane Punkty przyznane Uczestnikowi w trakcie trwania Programu.

7.8.        Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

7.9.        Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.

7.10.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo do zmiany terminu rozpoczęcia, czasu trwania lub zakończenia Programu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu lub o zakończeniu Programu zostanie ogłoszona na platformie zamówieniowej UFS na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie zmian lub zakończeniem Programu. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnik będzie mógł wypowiedzieć uczestnictwo w Programie ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian, rezygnując z dalszego udziału.

8.         ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UNILEVER

8.1.        Organizator ani Unilever nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród z tytułu rękojmi, ani z tytułu gwarancji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z dostarczeniem nagrody. Reklamacje w tym zakresie należy kierować do podmiotu obsługującego wysyłkę nagród.

8.2.        Organizator ani Unilever nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie aktualizacji danych Uczestnika, jak również za podanie danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody.

8.3.        Organizator ani Unilever nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy uczestniczą w Programie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

8.4.        Organizator ani Unilever nie ponoszą odpowiedzialności za ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, jak również innych urządzeń za pomocą których poszczególne osoby korzystają ze strony internetowej Programie a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

8.5.        Organizator ani Unilever nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub operatorów GSM lub dostawców dostępu do sieci Internet – listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości e-mail, paczek i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszą Promocją. 

8.6.        Organizator ani Unilever nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podatkowe otrzymania nagród w Programie.

8.7.        Organizator ani Unilever nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu korespondencyjnego lub innych danych, na który to adres została wysłana nagroda. 

8.8.        Organizator ani Unilever nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę adresu Uczestnika lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
„PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA PLATFORMY ZAMÓWIENIOWEJ UFS”
Przetwarzanie danych osobowych

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa oraz spółki z grupy Unilever

2.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Unilever: unilever.privacy@unilever.co

3.       Twoje dane osobowe, tj. imię nazwisko uczestnika, miejsce zatrudnienia, adres zamieszkania uczestnika, adres IP, służbowy numer telefonu uczestnika, służbowy adres e-mail, wiek, a w przypadku rozliczania podatku od nagrody przez Organizatora konkursu: adres zameldowania, są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu udziału w Programie lojalnościowym, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń uczestników, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją akcji

4.       Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Programie Lojalnościowym

6.       Przysługuje Ci

a)       prawo dostępu do podanych danych osobowych,

b)      prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

c)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

d)      prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,

e)      prawo do żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych wg UODO/ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO,

f)        oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres: unilever.privacy@unilever.com

g)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

7.       Odbiorcami Twoich danych osobowych są: podmioty z grupy kapitałowej Unilever, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy administratora i podmioty w przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe, organizatorzy akcji marketingowych i promocyjnych, loterii i konkursów oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe

8.       Dane osobowe będą usuwane kiedy osoba, które dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Dane uzyskane przy okazji akcji promocyjnych, konkursów i loterii mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, zaś dane osobowe laureatów będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, w szczególności sprawozdawczości podatkowej

9.       Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony Twoich danych zgodnie z instrukcjami i politykami grupy Unilever oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

10.      Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności https://www.unilevercookiepolicy.com/pl_PL/policy.aspx oraz Polityką Plików Cookie http://www.unilevercookiepolicy.com/pl_PL/Policy.aspx.

Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza