REGULAMIN

korzystania z platformy zamówieniowej Unilever Food Solutions
dostępnej na stronie www.unileverfoodsolutions.pl

 

I.            Informacje ogólne

1.      Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki korzystania z platformy zamówieniowej Unilever Food Solutions dostępnej w postaci elektronicznej pod adresem www.unileverfoodsolutions.pl, w tym świadczonych w jej ramach usług
(dalej: „Platforma”)

2.      Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym
w szczególności:

a)      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459 ze zm.);

b)      ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219 ze zm.);

c)      ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646);

d)      Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(Dz. U.UE.L.2016.119.1 – dalej: „RODO”)

3.      Platforma jest stroną internetową administrowaną przez Unilever Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej: „Unilever” lub „Administrator”). Celem Platformy jest promocja produktów z oferty asortymentowej Unilever Food Solutions
(dalej: „Produkty”), w szczególności poprzez ich kompleksową prezentację, rekomendowane sposoby przeznaczenia, jak również poprzez umożliwienie użytkownikom Platformy składania zamówień na dostawy Produktów (dalej: „Zamówienia”) u wybranych dystrybutorów (dalej: „Dystrybutorzy”)

4.      Dostęp do Platformy przyznawany jest bezterminowo. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź wyłączenia Platformy lub jej określonych części w każdym czasie, wedle własnego uznania i bez potrzeby uprzedzania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Platformy, niezależnie od przyczyn takiej niedostępności, jej pory i czasu trwania – bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników (w tym ich przedstawicieli przypisanych do kont Użytkowników) w okresie funkcjonowania Platformy, w tym Usług świadczonych w jej ramach (o których mowa
w pkt II.1 Regulaminu), jak również bez uszczerbku dla ewentualnych obowiązków Administratora z tym związanych, o ile wynikają z przepisów obowiązującego prawa

5.      Administrator informuje, że nadrzędnym celem Platformy jest promowanie produktów
z oferty asortymentowej Unilever Food Solutions, oferowanych do sprzedaży na rynku polskim. Administrator w żaden sposób nie gwarantuje i nie oświadcza, że materiały prezentowane w ramach Platformy (w tym Produkty przez nie opisywane) są dostosowane
do wykorzystania na innych rynkach lub że są w nich dostępne.

6.      W ramach Platformy następować może odesłanie do zewnętrznych stron internetowych, w szczególności należących do Dystrybutorów. Administratorami tych stron pozostają odpowiednio Dystrybutorzy lub inne osoby trzecie. Korzystając z tych stron internetowych Użytkownik może podlegać odrębnym warunkom, zgodnie z informacjami podanymi przez ich administratorów. Unilever nie sprawuje nad takimi stronami kontroli ani innego nadzoru, w związku z czym nie może odpowiadać za ich dostępność oraz treści na nich publikowane. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Unilever nie ponosi odpowiedzialności za transmisje internetowe oraz za wszelkiego rodzaju inne transmisje otrzymywane ze stron internetowych, do których odnośniki publikowane są w ramach Platformy. Unilever nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wskutek korzystania przez Użytkownika lub inne osoby z takich zewnętrznych stron,
zaś wszelkie roszczenia z tym związane powinny być kierowane wobec podmiotów administrujących te strony lub innych właściwych.

II.            Korzystanie z Platform

1.      Świadczenie usług w ramach Platformy, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju aplikacji
oraz oprogramowania, odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, w tym wysyłanie i odbieranie danych, w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1219 ze zm.). Świadczone w ten sposób usługi obejmują w szczególności („Usługi”)

-        Rejestracja Użytkowników;

-        Platforma zamówieniowa Produktów;

-        Program lojalnościowy organizowany w ramach Platformy;

-        Inne aktywności marketingowe i promocyjne w ramach Platformy (np. konkursy, loterie itp., o ile organizowane w ramach Platformy)

2.      Przeglądanie Platformy, w tym zapoznawanie się z jej ogólnodostępną treścią
(w szczególności zaś asortymentem Produktów i ich specyfikacją) możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet (bez potrzeby rejestracji). Platforma dedykowana przy tym jest pełnoletnim osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Rejestracja w ramach Platformy oraz możliwość składania Zamówień przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
z tym zastrzeżeniem, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mogą składać Zamówienie
za pośrednictwem dedykowanej do tej czynności osoby fizycznej (przedstawiciela firmy). Wyłączona jest możliwość rejestracji oraz/lub składania Zamówień w szczególności przez osoby będące konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej: „Użytkownicy”)

3.      W celu właściwego korzystania z Platformy, Użytkownik powinien posiadać co najmniej:

a)      komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym
na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;

b)      włączyć obsługę plików cookies;

c)      włączyć obsługę okien wyskakujących (pop – up);

d)      włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e)      system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze)

4.      Korzystanie z Platformy możliwe jest także przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android 4.4 lub nowsze, iOS 8 lub nowsze, Windows Phone 8.1 lub nowsze, Windows 8.0 z procesorami x86, x64, ARM. Korzystanie z wersji mobilnej Platformy możliwe jest już przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych
w łącze internetowe i ekran ciekłokrystaliczny

5.      Administrator dąży do zapewnienia stałego i niezakłóconego funkcjonowania Platformy. Niemniej jednak Administrator nie odpowiada za ewentualne wady dotyczące Platformy lub jej funkcjonowania i nie może być z tego powodu pociągany do odpowiedzialności, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów obowiązującego prawa. Administrator nie udziela w szczególności gwarancji potwierdzających, że (i) funkcjonowanie Platformy będzie zgodne z wymogami Użytkownika; (ii) dostęp do Platformy będzie nieprzerwany, natychmiastowy, zabezpieczony przed wirusami, „robakami”, „końmi trojańskimi” i innym szkodliwym oprogramowaniem wprowadzanym przez osoby trzecie oraz pozbawiony wad i błędów; (iii) wyniki osiągnięte dzięki korzystaniu z Platformy będą poprawne i wiarygodne; (iv) wady zostaną usunięte.

III.            Rejestracja i korzystanie z konta Użytkownik

1.      Proces rejestracji polega na założeniu konta przez Użytkownika (dalej: „Konto”),
co następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Platformy (z zastrzeżeniem możliwości dostępu do Platformy także bez rejestracji zgodnie z pkt II.2 Regulaminu)

2.      Dokonanie rejestracji w ramach Platformy (założenie Konta) umożliwia Użytkownikowi
w szczególności:

-        składanie Zamówień z poziomu Konta (w tym z uwzględnieniem wprowadzonych uprzednio danych);

-        wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie uprzednio podanych danych;

-        przeglądanie historii Zamówień;

-        zamawianie materiałów reklamowych i promocyjnych oferowanych w ramach Platformy (np. newsletter);

-        otrzymywanie  i wykorzystanie przydzielonych kodów rabatowych;

-        wyrażenie zgód marketingowych i innych

3.      W formularzu rejestracyjnym Użytkownik proszony jest o wskazanie danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujących w szczególności: nazwę firmy, rodzaj prowadzonej działalności, dane adresowe firmy, NIP, dane kontaktowe przedstawiciela firmy – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu

4.      W trakcie rejestracji Użytkownik wskazuje indywidualne, wybrane przez siebie hasło zabezpieczające dostęp do założonego Konta. Podane dane wykorzystywane są
w wyraźnie określonych i zaakceptowanych przez Użytkownika celach, w tym
w szczególności w celu umożliwienia składania Zamówień (bez potrzeby każdorazowego podawania swoich danych) oraz w celu udziału w programie lojalnościowym organizowanym w ramach Platformy (brak rejestracji wyłącza taką możliwość)

5.      Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesłane zostaje potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony

6.      Rejestracja oraz korzystanie z Konta są bezpłatne (z zastrzeżeniem standardowych opłat ponoszonych przez Użytkownika na rzecz właściwych operatorów w związku
z korzystaniem z sieci Internet na posiadanych urządzeniach)

7.      Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować swoje dane zgłoszone w ramach procedury rejestracyjnej. Użytkownik może w każdym czasie zamknąć posiadane Konto  informując o tym Administratora przy użyciu formularza kontaktowego na Platformie (zakładka „Kontakt”)

8.      Konto jest niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą Administratora (o ile jej wymóg dopuszczalny na podstawie przepisów prawa) może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa

9.      Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom. Nie dotyczy to udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu i na jego rzecz (przedstawiciele firmy)

10.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania podejmowane
z wykorzystaniem jego zarejestrowanego Konta (w tym za działania i zaniechania swoich przedstawicieli). Użytkownik zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo zabezpieczającego hasła. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora w każdym przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniu bezpieczeństwa lub o bezprawnym wykorzystaniu Konta Użytkownika lub zabezpieczającego go hasła bądź jakiejkolwiek innej nieprawidłowości z nimi związanej.

IV.            Przetwarzanie danych Użytkownik

1.      Użytkownik, odpowiednio w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie składania Zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez niego danych, w tym danych osobowych (dalej: „Dane”) w zakresie
oraz celach wskazanych na Platformie, z uwzględnieniem dalszych postanowień Regulaminu

2.      Administratorem Danych jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Unilever: unilever.privacy@unilever.com

3.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby osiągnąć jeden z celów Platformy, jakim jest umożliwienie składania Zamówień, niezbędne jest przekazywanie przez Unilever wybranemu Dystrybutorowi danych podanych przez Użytkownika w ramach Platformy (przypisanych do jego Konta, w tym danych osobowych) oraz dotyczących złożonego Zamówienia

4.      Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji Zamówień oraz w celach marketingowych
(o ile Użytkownik udzielił stosownej zgody). Cele marketingowe, w zależności od zakresu zgód udzielonych przez Użytkownika, mogą obejmować działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie Użytkownikowi treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz zarządzanie nimi w tym zakresie, zaproszeń do akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, loterii
i konkursów), analizowanie preferencji Użytkownika, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania potencjalnie interesujących go treści i ofert (profilowanie), zarządzanie przez Unilever potencjalnymi możliwościami marketingowymi i sprzedażowymi oraz realizację związanych z tym procedur wewnętrznych, a także w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu, programu lojalnościowego, promocji
lub loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń uczestników, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na ich organizatorze

5.      Dane są przetwarzane na podstawie stosownej zgody Użytkownika, tj. zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt. a) RODO  oraz w ramach prawnie uzasadnionych celów administratora danych osobowych, tj. marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO
i pozostałych właściwych przepisów prawa

6.      Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od zakresu zgód udzielonych przez Użytkownika) do złożenia Zamówienia, uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert oraz udziału w programie lojalnościowym) z Unilever

7.      Użytkownikowi przysługuje (stosowne oświadczenie w przedmiocie poniższego może być złożone m.in. na adres: unilever.privacy@unilever.com):

-        prawo dostępu do podanych Danych;

-        prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych Danych;

-        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych Danych;

-        prawo żądania przenoszenia podanych Danych;

-        prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych Danych w dowolnym momencie,
co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO

8.      Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Użytkownik uznaje, że jego Dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa

9.      Odbiorcami podanych Danych są: Dystrybutorzy, którzy realizują Zamówienia składane przez Użytkownika, podmioty z grupy kapitałowej Unilever, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych w ramach grupy kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy Administratora i podmioty w przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe i badawcze, organizatorzy akcji marketingowych i promocyjnych, loterii i konkursów oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe

10.  Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia oraz działań marketingowych (z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu). Dane mogą zostać usunięte, kiedy osoba, które Dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie
lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane Dane są nieaktualne lub niedokładne. Dane uzyskane przy okazji realizacji Zamówień, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, konkursów i loterii mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, zaś Dane laureatów będą przechowywane także w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, w szczególności sprawozdawczości podatkowej

11.  Administrator oraz podmioty przetwarzające Dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony Danych zgodnie z instrukcjami i politykami grupy Unilever oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Danych wymaganego przepisami prawa

12.  Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Unilever dostępne są w  Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookie, o których mowa w pkt X.2 Regulaminu.

V.            Korzystanie z Platform

1.      Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Platformy powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W ramach korzystania z Usług, niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści
o charakterze bezprawnym, w tym:

a)      informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Platformy;

b)      informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie
i prawa do znaków towarowych Unilever lub osób trzecich;

c)      innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub/i prawa osób trzecich;

d)      treści obraźliwych lub niecenzuralnych.

2.      Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przerwania dostępu do Platformy (w całości lub w odniesieniu do wybranych Usług), bez uprzedzenia, z powodu naruszenia zakazu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym lub pozostałych warunków Regulaminu, w tym między innymi z powodu naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, jak również z powodu powtarzających się drobnych naruszeń
lub zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Platformy

3.      Korzystając z Platformy, Użytkownik akceptuje treść obowiązującego aktualnie Regulaminu, jak również towarzyszących mu polityk i procedur (w szczególności wskazanych w pkt X.2 Regulaminu). Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu najpóźniej z chwilą składania Zamówienia – poprzez kliknięcie ikony „zamów” (o czym stosowna informacja publikowana jest przy tej ikonie). W przypadku braku akceptacji Regulaminu (w tym jej niektórych postanowień) należy przerwać korzystania z Platformy

VI.            Składanie i realizacja Zamówie

1.      W ramach Platformy przewidziano możliwość składania Zamówień dotyczących nabycia Produktów u wybranych Dystrybutorów

2.      Zamówienie może zostać złożone zarówno przez Użytkownika, który dokonał rejestracji
w ramach Platformy,  jak również przez Użytkownika niezarejestrowanego. W odniesieniu do pozostałych Usług świadczonych w ramach Platformy wyraźnie oznaczone jest,
czy dla możliwości skorzystania z nich wymagane jest posiadanie zarejestrowanego Konta

3.      Użytkownik dokonuje wyboru Dystrybutora w ramach zakładki „Zamów produkty”, wskazując w tym celu kod pocztowy oczekiwanego miejsca dostawy zamówionych Produktów. Użytkownik dokonuje wyboru wedle własnego uznania – niezależnie, czy w przeszłości współpracował z danym Dystrybutorem. W przypadku braku dostępności w zakładce wyboru Dystrybutora, z którym Użytkownik współpracuje i/lub
u którego Użytkownik zamierza złożyć Zamówienie, zalecane jest skontaktowanie się
z Administratorem (zgodnie z pkt X.3 Regulaminu). Unilever nie ponosi jednakże odpowiedzialności z tytułu niemożliwości, z jakiejkolwiek przyczyny, złożenia Zamówienia u danego Dystrybutora – także wówczas, gdy znajduje się on na liście dostępnych Dystrybutorów

4.      Użytkownik składa Zamówienie, korzystając z „Koszyka” (elektroniczny formularz udostępniony na Platformie, przy pomocy którego Użytkownik wybiera Produkty stanowiące przedmiot Zamówienia). W czasie kompletowania Zamówienia Użytkownik dodaje do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, wskazując ich ilość.  Każdy
z Dystrybutorów ustala indywidualnie wartość wymaganego przez siebie minimum logistycznego – tj. minimalnej wartości Zamówienia, poniżej której Zamówienie u tego Dystrybutora nie może zostać złożone ani zrealizowane w ramach Platformy. Wartość minimum logistycznego może się różnić u poszczególnych Dystrybutorów. Wartość ta może się także różnić u tego samego Dystrybutora w zależności od asortymentu wchodzącego w skład danego Zamówienia. Użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat systemowy w przypadku, gdy w trakcie kompletowania jego Zamówienia na Platformie wartość „Koszyka” nie spełnia minimum logistycznego stosowanego przez wybranego Dystrybutora. W takim przypadku zalecane jest odpowiednie zwiększenie wartości Zamówienia bądź bezpośredni kontakt z Dystrybutorem. Wartość minimum logistycznego w ramach Platformy obliczana jest w oparciu o sugerowane ceny Produktów, jakie publikowane są na Platformie zgodnie z pkt VI.8 Regulaminu, i odnosi się
do jednostkowego Zamówienia. W celu ewentualnego objęcia  jedną dostawą więcej niż jednego Zamówienia niezbędne staje się uprzednie uzgodnienie takiej możliwości bezpośrednio z Dystrybutorem. 

5.      Następnie Użytkownik podaje wymagane swoje dane (w szczególności wskazane w pkt VI.3 Regulaminu) – bądź poprzez zalogowanie się na zarejestrowane Konto bądź poprzez wpisanie danych w ramach dedykowanego formularza. Dodatkowo Użytkownik dokonuje wyboru preferowanego Dystrybutora, wskazuje numer klienta u Dystrybutora (jeśli go posiada), miejsce dostawy Produktów (jeżeli jest inny niż przypisany do Konta Użytkownika), wybiera oczekiwaną datę dostawy oraz ewentualnie wskazuje dodatkowe uwagi do Zamówienia. W celu ukończenia procedury składania Zamówienia Użytkownik potwierdza je dedykowanym przyciskiem na formularzu zamówieniowym – ikona „zamów”. W ten sposób – z zastrzeżeniem postanowień pkt VI.8 Regulaminu – akceptuje wybrane Produkty zgodnie ze wskazaną ich ilością i wyraża w ten sposób wolę ich dostarczenia przez wybranego Dystrybutora

6.      Użytkownik nie ma możliwości anulowania lub modyfikacji Zamówienia po jego złożeniu (zakończonym zgodnie z pkt VI.5 Regulaminu). Wszelkie ewentualne zmiany dotyczące złożonego już Zamówienia mogą mieć miejsce wyłącznie w przypadku ich wzajemnego uzgodnienia bezpośrednio przez Użytkownika i Dystrybutora. W przypadku dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje ona uwzględniona przez Administratora dla potrzeb innych Usług świadczonych w ramach Platformy,
w szczególności zaś programu lojalnościowego, o którym mowa w pkt IX.4 Regulaminu (niezależnie, czy w historii Zamówień w ramach Platformy figurują pierwotne dane dotyczące danego Zamówienia czy też dane zmodyfikowane)

7.      Po otrzymaniu złożonego Zamówienia, Administrator przekazuje je Dystrybutorowi wybranemu przez Użytkownika (na czym rola Administratora w procesie przyjmowania Zamówienia ulega zakończeniu). Wszelkie dalsze uzgodnienia dotyczące realizacji Zamówienia następują bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Dystrybutorem,
w szczególności zgodnie z pkt VII.3 Regulaminu

8.      W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że ceny Produktów publikowane w ramach Platformy (w tym oparta na nich łączna wartość „Koszyka” – Zamówienia) są cenami sugerowanymi, a przez to mają charakter wyłącznie poglądowy. Rzeczywiste ceny poszczególnych Produktów ustalane są samodzielnie przez każdego
z Dystrybutorów. Ceny te mogą się różnić (być wyższe lub niższe) od ceny sugerowanej publikowanej na Platformie. Unilever nie ingeruje w swobodę Dystrybutorów w zakresie cen oraz innych warunków sprzedaży Produktów dostępnych w ramach Platformy. W celu uzyskania informacji na temat rzeczywistych cen poszczególnych Produktów zalecany jest bezpośredni kontakt z wybranym Dystrybutorem

9.      Unilever nie odpowiada również za niemożność realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Produktu  lub zamówionej ilości danego Produktu u danego Dystrybutora czy sprzedaż produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona

10.      Dane kontaktowe Dystrybutorów będą przesłane Użytkownikowi po dokonaniu Zamówienia na Platformie, na wskazany w procesie zakładania Konta adres poczty elektronicznej oraz dostępne są na oficjalnych stronach internetowych tych Dystrybutorów.
Po złożeniu Zamówienia Użytkownik może śledzić jego dalszy status w sposób uzgodniony z Dystrybutorem

11.      W przypadku posiadania kodu rabatowego Użytkownik powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w „Koszyku” zostanie automatycznie zmniejszona
o kwotę wynikającą z wartości kodu rabatowego. Administrator zastrzega,
że w odniesieniu do kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia
lub warunki dla możliwości ich wykorzystania. Informacje o takich ograniczeniach
lub warunkach są każdorazowo przekazywane Użytkownikowi wraz z kodem rabatowym lub komunikowane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia

12.      Użytkownik nie dokonuje jakichkolwiek płatności za pośrednictwem Platformy.
W szczególności zapłata za zamawiane Produkty dokonywana jest bezpośrednio na rzecz Dystrybutorów, w sposób odrębnie uzgodniony pomiędzy Użytkownikiem
a Dystrybutorem

VII.            Relacje prawn

1.      W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że Unilever nie dokonuje
w ramach Platformy jakiejkolwiek sprzedaży lub dostaw Produktów (ani nie zaciąga jakichkolwiek zobowiązań w tym zakresie). Unilever zapewnia w jej ramach narzędzie umożliwiające Użytkownikom składanie Zamówień dotyczących Produktów (platforma zamówieniowa), z zastrzeżeniem, że każdorazowe takie Zamówienie składane jest nie wobec Unilever, ale wobec niezależnych Dystrybutorów. W rezultacie, wszelkie relacje prawne w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiązywane są w całości pomiędzy Użytkownikiem oraz wybranym przez niego Dystrybutorem

2.      W związku z faktem, iż Unilever nie staje się stroną jakichkolwiek umów sprzedaży, dostawy lub innych podobnych dotyczących Produktów, zawieranych na skutek składanych Zamówień, Unilever nie przyznaje jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń
w zakresie dotyczącym tych umów

3.      Z uwagi na okoliczności opisane w pkt VII.1 Regulaminu, Użytkownik przyjmuje
do wiadomości i akceptuje, że w trakcie wizyty na Platformie (w tym składanych w jej ramach Zamówień) nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży/dostawy zamówionych Produktów. Do zawarcia takich umów dochodzi odpowiednio z chwilą bądź ich potwierdzenia przez wybranego Dystrybutora bądź bezpośredniej realizacji Zamówienia poprzez dostawę Produktów nim objętych (co ma miejsce przede wszystkim w przypadku Użytkowników na stałe współpracujących z danym Dystrybutorem na uprzednio uzgodnionych warunkach), w tym, w razie potrzeby, dodatkowego (odrębnego) uzgodnienia przez Użytkownika i Dystrybutora szczegółowych warunków ich realizacji – takich jak między innymi dokładny sposób, termin dostawy, rzeczywiste ceny sprzedaży Produktów, sposób i termin płatności, procedury reklamacyjne itp.). Uzgodnienia i potwierdzenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane są w sposób przyjęty przez Użytkownika i Dystrybutora (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie), z uwzględnieniem sposobów zwyczajowo wykorzystywanych we współpracy tych podmiotów i/lub uczestników rynku (sposoby takie mogą się różnić w zależności od Dystrybutora)

4.      Użytkownik może skorzystać z następujących metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach Platformy:

-        w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamów”, Użytkownik ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych;

-        Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas rejestracji swojego konta – w każdym czasie, korzystając z dedykowanej opcji w ramach Platformy;

-        po złożeniu Zamówienia Użytkownik ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Dystrybutorem w celu ustalenia, czy dopuszczalne jest skorygowanie podanych danych, z zastrzeżeniem pkt VI.6 Regulaminu

5.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści umowy sprzedaży/dostawy zawieranej z Dystrybutorem na skutek Zamówienia złożonego
za pośrednictwem Platformy następuje w szczególności poprzez:

-        potwierdzenie złożonego Zamówienia oraz szczegółowych warunków jego realizacji zgodnie z pkt VII.3 Regulaminu;

-        zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Platformie

VIII.            Odpowiedzialność

1.      Dalsze postanowienia niniejszej części VIII znajdują zastosowanie w najszerszym zakresie, jaki dopuszczalny jest na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W każdym przypadku, gdy mowa jest o niepodaniu/niewskazaniu pewnych danych/informacji, rozumieć przez to również należy brak poczynienia odpowiedniej aktualizacji takich danych/informacji

2.      W każdym przypadku, gdy mowa jest w ramach Regulaminu
o zachowaniu Użytkownika należy przez to rozumieć także zachowania jego przedstawicieli (w tym pracowników, współpracowników oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub rzecz). Użytkownika odpowiada za zachowania takich osób jak za swoje własne

3.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników (w tym m.in.
za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych i/lub innych informacji), zarówno w ramach Platformy, jak również w ramach umów sprzedaży/dostawy Produktów ani za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, w tym stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, kompletność, bezpieczeństwo lub legalność Produktów sprzedawanych/dostarczanych przez Dystrybutorów, zdolność Dystrybutorów do sprzedaży, wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez odpowiednio Użytkowników oraz Dystrybutorów

4.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet,
za pośrednictwem której Użytkownicy korzystają z Platformy, jak również
za pośrednictwem której Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,
jak również innych urządzeń, za pomocą których poszczególne osoby korzystają
z Platformy a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet

5.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie i zaniechanie osób trzecich,
z usług których korzysta w związku z Platformą, w tym m.in. w celu kontaktu
z Użytkownikiem (takich jak np. operatorzy pocztowi, kurierzy itp.).

IX.            Materiały oraz usługi w ramach Platform

1.      Unilever zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania, ograniczenia publikacji
lub usunięcia materiałów Użytkownika naruszających niniejszy Regulamin lub z innych przyczyn niedopuszczalnych (w szczególności sprzecznych z przepisami prawa).
W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o materiałach opublikowanych
na Platformie a naruszających przepisy prawa (w tym prawa osób trzecich), Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Unilever o takim fakcie. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, Unilever zastrzega sobie prawo zmiany, w całości lub części, materiałów i treści publikowanych przez Użytkownika

2.      Wszelkie materiały publikowane w ramach Platformy (w szczególności opisy Produktów, propozycje ich wykorzystania oraz ich sugerowane ceny) mają charakter wyłącznie poglądowy. W szczególności nie stanowią one oferty Unilever dotyczącej sprzedaży Produktów. Wszelkie rzeczywiste uzgodnienia dotyczące takiej sprzedaży mogą być dokonywane wyłącznie z poszczególnymi Dystrybutorami, zgodnie  z pkt VII.3 Regulaminu

3.      Korzystając z Platformy, Użytkownik (w tym wskazani przez niego przedstawiciele) może uczestniczyć w różnego rodzaju aktywnościach (m.in. konkursy, loterie, inne), które mogą być oferowane bądź przez Unilever bądź przez inne wskazane podmioty. Warunki każdorazowego takiego udziału regulowane są przez odrębne regulaminy, polityki itp

4.      W ramach Platformy organizowany jest program lojalnościowy dla Użytkowników (jego przedstawicieli przypisanych do konta Użytkownika) . W ramach Programu Użytkownicy (ich przedstawiciele) uzyskują punkty w zamian za Zamówienia składane
za pośrednictwem Platformy, które następnie mogą być wymieniane na nagrody. Szczegółowe zasady programu, jak również dane dotyczące jego organizatora, określone zostały w obowiązującym regulaminie, którego aktualna treść publikowana jest
na Platformie.

5.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość przejścia bezpośrednio
na stronę poszczególnych Dystrybutorów (w tym składania za ich pośrednictwem zamówień, o ile taka funkcjonalność jest na nich przewidziana) bez korzystania z Platformy.
Tego rodzaju zamówienia nie podlegają programowi lojalnościowemu organizowanemu
w ramach Platformy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym.

X.            Funkcjonowanie Platform

1.      Administrator deklaruje współpracę z wszelkimi organami wymiaru sprawiedliwości
oraz administracji, w tym między innymi oświadcza, że będzie się stosować się do nakazów oraz wezwań pochodzących od tych organów, między innymi nakazujących Unilever ujawnienie tożsamości podmiotów publikujących materiały w ramach Platformy

2.      Następujące polityki Unilever, opublikowane na Platformie, stanowią uzupełnienie niniejszego Regulaminu

-        Polityka prywatności;

-        Polityka dotycząca plików cookie

-        Regulamin programu lojalnościowego

3.      Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie funkcjonowania Platformy, w tym świadczonych w jej ramach Usług:

-        w formie pisemnej na adres: Unilever Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa;

-        w formie elektronicznej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@unileverfoodsolutions.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na Platformie (zakładka „Kontakt”)

4.      Z uwzględnieniem powyższych danych kontaktowych, Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Platformy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji

5.      Unilever rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Unilever zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie a termin wskazany w zdaniu poprzedzającym rozpoczyna bieg od daty doręczenia w całości uzupełnionej reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Unilever może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji

6.      W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Unilever informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. Procedura ta może ulegać powtórzeniu w razie dalszego trwania takiej przyczyn

7.      Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, z zastrzeżeniem iż Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu uprawnień pozaregulaminowych (o ile takie istnieją na podstawie przepisów prawa).

XI.            Postanowienia pozostał

1.      W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego. Prawo polskie jest prawem właściwym dla Usług świadczonych w ramach Platformy, jak również dla wszelkich spraw jej dotyczących. Ewentualne spory sądowe powstałe w zakresie uregulowanym w Regulaminie (w szczególności związane z Platformą) rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo polski sąd powszechny według zasad ogólnych

2.      Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek przyczyn niewykonalne lub nieegzekwowalne, pozostanie to bez wpływu na ważność, wykonalność i egzekwowalność pozostałych postanowień Regulaminu. Uchylone postanowienie zastąpione zostanie innym wynikającym
z przepisów prawa, w swoim celu najbardziej zbliżonym do postanowienia uchylonego

3.      Uprawnienia wynikające z korzystania z Platformy (w tym z udziału z programu lojalnościowego, o którym mowa w pkt IX.4 Regulaminu) nie mogą być przeniesione
na osobę trzecią, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Administratora

4.      Regulamin dostępny jest do wglądu w wersji papierowej w biurze Administratora (adres wskazany w pkt X.3 Regulaminu) w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy).

Regulamin w wersji elektronicznej dostępny jest na Platformie (zakładka www.unileverfoodsolutions.pl/ogolne-warunki-prawne/regulamin-platformy-zamowieniowej.html)

5.      Unilever uprawniony jest do aktualizowania Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Platformie. Zmiany takie nie mogą naruszać praw nabytych Użytkownika (w tym jego przedstawicieli)

 

                                ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Unilever Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Unilever: unilever.privacy@unilever.com

3. Twoje dane osobowe podane w treści formularza zamówieniowego są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zamówienia za pośrednictwem platformy zamówieniowej Unilever Food Solutions oraz w celach marketingowych (o ile udzielono zgody). Cele marketingowe, w zależności od zakresu zgód, które udzielasz, obejmować mogą działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie Ci treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z Twoimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie, zaproszeń do akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, loterii i konkursów), analizowanie Twoich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania potencjalnie interesujących Cię treści i ofert (profilowanie), zarządzanie przez Unilever Polska sp. z o.o. potencjalnymi możliwościami marketingowymi i sprzedażowymi oraz realizację związanych z tym procedur wewnętrznych, a także w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu, programu lojalnościowego, promocji lub loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń uczestników, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją akcji.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO  oraz w ramach prawnie uzasadnionych celów administratora danych osobowych, tj. marketingu bezpośredniego, art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO i przepisów powszechnie obowiązujących,

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od zakresu udzielonych przez Ciebie zgód) do złożenia zamówienia, uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z Unilever Polska sp. z o.o.

6. Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do podanych danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
e) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO,
f) oświadczenia o powyższym możesz złożyć na adres: unilever.privacy@unilever.com
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych są: dystrybutorzy produktów Unilever z portfolio Unilever Food Solutions, którzy realizują Twoje zamówienie, podmioty z grupy kapitałowej Unilever, mające prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w ramach grupy kapitałowej dla wewnętrznych celów administracyjnych, upoważnieni pracownicy administratora i podmioty w przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych, którymi mogą być dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe i badawcze, organizatorzy akcji marketingowych i promocyjnych, loterii i konkursów oraz podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz działań marketingowych. Dane osobowe mogą zostać usunięte, kiedy osoba, które dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Dane uzyskane przy okazji realizacji zamówień, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, konkursów i loterii mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, zaś dane osobowe laureatów będą przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, w szczególności sprawozdawczości podatkowej.

9. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony Twoich danych zgodnie z instrukcjami i politykami grupy Unilever oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

10. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności https://www.unileverprivacypolicy.com/pl_PL/Policy.aspx  oraz Polityką Plików Cookie https://www.unilevercookiepolicy.com/pl_PL/policy.aspx.